e-Prijava industrijskog vlasništva

Dobro došli na stranice elektroničke usluge e-Prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.


NOVOSTI

10.7.2023

Obavještavamo korisnike da je od 10. srpnja 2023. u funkciji proširena elektronička usluga za podnošenje prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo s mogućnošću podnošenja prijave industrijskog dizajna pod nazivom Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna (dostupna na poveznici https://e-filing.dziv.hr) te da više neće biti moguće podnositi prijavu industrijskog dizajna putem postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Naknadni podnesci vezani za prijavu industrijskog dizajna, odnosno industrijski dizajn i dalje se podnose putem usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

2.6.2023

Obavještavamo korisnike da je od 2. lipnja 2023. u funkciji nova samostalna elektronička usluga za podnošenje prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod nazivom e‑Prijava žiga (dostupna na poveznici https://e-filing.dziv.hr) te da više neće biti moguće podnositi prijavu žiga putem postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva. Sve ranije podnesene prijave žiga i dalje će biti vidljive u postojećoj usluzi e-Prijava industrijskog vlasništva te će se kao i do sada moći pratiti promjene statusa ranije podnesenih prijava.

Naknadni podnesci vezani za prijavu žiga, odnosno žig i dalje se podnose putem usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

20.4.2023

Obavještavamo korisnike da je od 20.4.2023. usluga Zavoda, e-Prijava industrijskog vlasništva uključena u sustav e-Pristojbe (SeP) putem Modula za povezivanje s elektroničkim uslugama. Plaćanjem naknade troška putem SeP-a ispunjena je obveza dostave dokaza o uplati te isti nije potrebno Zavodu dostavljati u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Usluga Zavoda e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) koja omogućuje podnošenje prijave za zaštitu patenta, svjedodžbe za dodatnu zaštitu, uporabnog modela, žiga i industrijskog dizajna elektroničkim putem, uključena je u Sustav e-Pristojbe (SeP) putem Modula za povezivanje s elektroničkim uslugama.

Navedenim unaprjeđenjem usluge e-Prijava korisnicima je omogućeno elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje naknada troškova za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, navedenih u Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 119/2021). Plaćanje naknade troškova moguće je izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • Plaćanje karticom,
 • Slikajte i platite,
 • Plaćanje uplatnicom i
 • Plaćanje putem internet bankarstva.

Kod plaćanja karticom, uplata je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod) vidljiva odmah dok je kod ostalih načina plaćanja uplata Zavodu najranije vidljiva tek sljedeći radni dan, ovisno o vremenu kad je plaćanje provedeno. U procesu podnošenja prijave, odnosno naknadnog podneska moguće je platiti više različitih troškova koje korisnik odabire iz popisa naknada troškova, pri čemu sustav na osnovu unesenih podataka automatski izračunava konačni iznos naknade troška/ova koji je potrebno uplatiti.

Važno je naglasiti da je plaćanjem naknade troška putem SeP-a ispunjena obveza dostave dokaza o uplati te isti nije potrebno Zavodu dostavljati u fizičkom ili elektroničkom obliku.

11.10.2022
 • Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da su riješeni tehnički problemi s pozivom EUIPO TMclass web servisa za unos i provjeru popisa proizvoda i usluga.
 • Popis proizvoda i usluga za žigove se može unositi na uobičajeni način objašnjen u korisničkim uputama.
2.11.2020

Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 2. studenog 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje:

 • zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za registraciju uporabnog modela
 • naknadnih podnesaka svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • naknadnih podnesaka uporabnog modela

Također je omogućen ispis dodatnih podataka (poput naziva izuma, žiga, podataka o podnositelju i sl.) o prijavi/pravu prilikom podnošenja naknadnog podneska.

18.5.2020
 • Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 18. svibnja 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje zahtjeva za priznanje patenta u skladu s Pravilnikom o patentu, koji je stupio na snagu 16. svibnja 2020.
 • Također je omogućeno automatsko popunjavanje podataka o pošiljatelju prilikom podnošenja naknadnog podneska.
18.3.2020
 • Za fizičke osobe je uvedena mogućnost pristupa aplikaciji e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) putem sustava e-Građani, odnosno prijava putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).
 • Također, fizičke osobe će odsada dobivati obavijesti u svoj Osobni korisnički pretinac. U slučaju da fizička osoba nema Osobni korisnički pretinac, obavijest će kao i dosada stizati na e-mail adresu.
26.2.2020
 • Od sada je moguće odmah unijeti naknadni podnesak na predmet unesen kroz e-Prijavu (nije više potrebno čekati da originalni predmet bude obrađen).
 • Za zastupnike koji koriste e-Prijavu, podaci o zastupniku / opunomoćeniku na predmetu bit će unaprijed popunjeni s njihovim podacima.
20.12.2019
 • Pri potpisivanju nove prijave odmah se dodjeljuje broj predmeta (P, Z, D broj).
 • Nakon urudžbiranja naknadnog podneska u sustavu je moguće preuzeti PDF obrazac koji sadrži detaljne podatke o podnesku.
16.7.2019
 • Prilikom podnošenja naknadnih podnesaka u rubrici Osnovni podaci više nije potrebno upisivati klasu.
 • Osim toga, povećana je dozvoljena veličina svih priloga s dosadašnjih 5 MB na 10 MB.
Ranije novosti

VAŽNO!

Za potpisivanje zahtjeva (kao i za prvu prijavu u aplikaciju) potreban je USB uređaj / pametna kartica, zajedno s odgovarajućom programskom podrškom.

Prije prve prijave, potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju za digitalni potpis, izdanu od strane DZIV-a (za instalaciju su potrebne administratorske ovlasti na računalu).

Nakon toga, umetnite USB uređaj / pametnu karticu i u aplikaciji za digitalni potpis kliknite na gumb Učitaj certifikat, a zatim na gumb Prijava u sustav.

U slučaju poteškoća, pročitajte Česta pitanja i Tehničke upute, ili pošaljite upit na eprijava@dziv.hr

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo Vas da DZIV prikuplja i obrađuje osobne i ostale podatke osoba u postupku samo u svrhu provedbe postupaka koji se vode pred DZIV-om te u druge svrhe za potrebe DZIV-a (npr. statističke svrhe).

Sve ostale informacije vezano uz Vaša prava i zaštitu osobnih podataka možete pronaći na poveznici Politika privatnosti.


Što je e-Prijava industrijskog vlasništva?

e-Prijava je aplikacija koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

* Naknadni podnesci obuhvaćaju :

 • nadopune/ispravke određene prijave industrijskog vlasništva ili zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda
 • zahtjeve za upis promjena u registar prijava/prava (prijenos vlasništva, licence, ograničenja prava i sl.)
 • zahtjeve za produljenje zaštite
 • zahtjeve za ispravke grešaka u registrima
 • nadopune/ispravke već dostavljenih prethodno navedenih zahtjeva.
 • uplatnice, punomoći

Napomena: Naknadni podnesci mogu se dostaviti  Zavodu putem aplikacije e-Prijava neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem aplikacije e-Prijava.

Tko može biti korisnik aplikacije e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Osnovni preduvjeti za korištenje aplikacije e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke aplikacije e-Prijava su:

 • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a
 • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
 • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu
 • instalirana DZIV-ova aplikacija za digitalni potpis

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Programska podrška za pametne kartice / kriptografske USB uređaje

Ukoliko koristite vašu pametnu karticu / USB uređaj sa sustavima kao što su e-Porezna ili e-Građani, možda na računalu već imate odgovarajuću programsku podršku *.

* Korisnici Gemalto USB uređaja trebaju instalirati IDPrimeClient čak i ako već imaju instaliran DeviceClient na računalu.

Izdavatelj certifikata Fina AKD
Vrsta kartice / USB uređaja Fina pametna kartica pametna kartica banke
s Fina certifikatom
ActivIdentity USB uređaj Gemalto USB uređaj elektronička osobna iskaznica pametna kartica s Certilia
(ID.HR) certifikatom
Potrebna programska podrška ActivClient IDPrimeClient eOI Middleware Certilia Middleware

Aplikacija za digitalni potpis

Kako bi bilo moguće digitalno potpisati vaš zahtjev, na računalo je potrebno instalirati i DZIV-ovu aplikaciju za digitalni potpis.

Ona također služi i za vašu prvu prijavu u sustav, a možete se s njom prijaviti i ako se ne možete prisjetiti vašeg korisničkog imena ili lozinke.