Prijava patenta i uporabnog modela                       Prijava putem NIAS-a

Česta pitanja

Što je e-usluga Prijava patenta i uporabnog modela?

E-usluga Prijava patenta i uporabnog modela je aplikacija koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što Prijava patenta i uporabnog modela omogućava?

E-usluga Prijava patenta i uporabnog modela omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

Što su naknadni podnesci?

Naknadni podnesci podrazumijevaju sve dodatne materijale koje podnositelj treba ili želi dostaviti za pojedinu podnesenu prijavu Zavodu i mogu se dostaviti putem e-usluge Prijava patenta i uporabnog modela neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem e-usluge.

Naknadni podnesci obuhvaćaju:

 • nadopune/ispravke određene prijave industrijskog vlasništva ili zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda
 • zahtjeve za upis promjena u registar prijava/prava (prijenos vlasništva, licence, ograničenja prava i sl.)
 • zahtjeve za produljenje zaštite
 • zahtjeve za ispravke grešaka u registrima
 • nadopune/ispravke već dostavljenih prethodno navedenih zahtjeva
 • uplatnice, punomoći

Napomena: Naknadni podnesci mogu se dostaviti  Zavodu putem e-usluge Prijava patenta i uporabnog modela neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem e-usluge.

Tko može biti korisnik e-usluge Prijava patenta i uporabnog modela?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Osnovni preduvjeti za korištenje e-usluge Prijava patenta i uporabnog modela

Preduvjeti za korištenje e-usluge Prijava patenta i uporabnog modela su:

 • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a
 • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
 • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Programska podrška za pametne kartice / kriptografske USB uređaje

Ukoliko koristite vašu pametnu karticu / USB uređaj sa sustavima kao što su e-Porezna ili e-Građani, možda na računalu već imate odgovarajuću programsku podršku.

Izdavatelj certifikata Fina AKD
Vrsta kartice / USB uređaja Fina pametna kartica pametna kartica banke
s Fina certifikatom
ActivIdentity USB uređaj Gemalto USB uređaj elektronička osobna iskaznica pametna kartica s Certilia
(ID.HR) certifikatom
Potrebna programska podrška ActivClient IDPrimeClient eOI Middleware Certilia Middleware

Ne uspijevam uvesti AKD-ov certifikat u Windows certificate store.

Provjerite sljedeće:

 • Koristite li odgovarajuću verziju programske podrške? (eID Middleware za osobne iskaznice, a kID Middleware za kID certifikate.)
 • Imate li također instalirane ActivClient ili IDPrimeClient? Pokušajte ih privremeno deinstalirati, restartajte računalo te pokušajte ponovno uvesti certifikate.